Doctors

Savitha M K

mksavi12000@yahoo.com

9495165205

Veterinary Surgeon

Sathyabhama M

9847483450

Veterinary Surgeon

Satheesan K M

kmsatheesan@yahoo.com

9447317289

Veterinary Surgeon

Sarika P

sarikaharindran26@gmail.com

9847689975

Veterinary Surgeon

Sarathi S

9446265169

Veterinary Surgeon

Sankaralingam S

9447688783

Veterinary Surgeon

Sagar G G

9446264458

Veterinary Surgeon

Reshma Damodharan

reshmadamodaran@yahoo.com

9447704643

Veterinary Surgeon

Renjith sebastian

renjithseb04vet02@gmail.com

9495371448

Veterinary Surgeon

Remya Rajan D

omremya@gmail.com

9446351447

Veterinary Surgeon

Locations