Doctors

Sajitha. I. S

drsajithanil@gmail.com

9446193407

Veterinary Surgeon

Sakkariya Ibrahim .N.P

sakkariyanp@gmail.com

9645677028

Veterinary Surgeon

Sajith Purushothaman

sajith96@rediffmail.com

9447019183

Veterinary Surgeon

Magesh S

9447711806

Veterinary Surgeon

Leena Mole K K

9446331210

Veterinary Surgeon

Lakshmi Praba R

9447688782

Veterinary Surgeon

Kiran Viswanath

kiran.vet@gmail.com

9447720701

Veterinary Surgeon

Khaleel C K

9447229166

Veterinary Surgeon

Keshavankutty M

9895328285

Veterinary Surgeon

Kanaran P P

kanaranp@hotmail.com

9446490754

Veterinary Surgeon

Locations